สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย

หนังสือราชการและข่าวสาร

[1] หนังสือเวียน

[2] ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายยุทธศาสตร์

[3] รับ-ส่งข้อมูล

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

[4] รับ-ส่งข้อมูล

ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

[5] รับ - ส่งข้อมูล

ฝ่ายควบคุมโรค

[6] รับ-ส่งข้อมูล

ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

[7] รับ-ส่งข้อมูล

งานการเงิน

[8] รับ-ส่งข้อมูล

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

[9] รับ-ส่งข้อมูล

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version